Algemene Voorwaarden

Ondergetekenden

 1. Opdrachtgever, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door wederpartij, en hierna ook te noemen: Opdrachtgever;
 2. Minute Office, gevestigd aan de Voorschoterlaan 61, te Rotterdam, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door VOF Minute Office, KvK-nummer 81460023, en hierna ook te noemen: Opdrachtnemer;

 

 

Artikel 1 - Definities

Wederpartij 

De wederpartij van de Opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Opdrachtgever. 

Dienst  Intellectuele eigendomsrechten  

De dienst die door opdrachtnemer wordt verricht 

Dit refereert naar alle intellectuele eigendomsrechten zoals merkrechten, auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten

Overeenkomst  

Met de overeenkomst wordt de opdrachtovereenkomst tussen de Opdrachtnemer en

Opdrachtgever bedoeld

 

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en geleverde diensten door of namens de opdrachtnemer.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. Wanneer er andere partijen worden ingeschakeld door de opdrachtnemer om de diensten te leveren dan zijn deze Algemene Voorwaarden nog steeds van toepassing op de diensten die worden geleverd.
 4. Opdrachtgever is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijk aangebrachte wijzigingen worden na een maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen invloed op de bestaande overeenkomst.

 

 

Artikel 3 – Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst  

 1. Alle aanbiedingen en offertes, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk.
 2. De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer of door begin van uitvoering van de werkzaamheden. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
 3. Mondelinge toezeggingen verbinden opdrachtnemer slechts nadat zij deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.
 4. Alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen moeten als geheel worden beschouwd. Acceptatie van onderdelen van een aanbieding kan voor Opdrachtnemer geen verplichtingen doen ontstaan.
 5. Door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en prijsopgaven in volledigheid of in onderdelen mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet aan derden worden verstrekt.

 

 

Artikel 4 – Omschrijving geleverde dienst  

 1. Minute Office verricht haar diensten altijd volgens een inspanningsplicht en zij geeft geen garantie voor de resultaten van haar geleverde diensten, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Minute Office zal de eisen die worden gesteld door de Opdrachtgever naar haar beste kunnen en vermogen uitvoeren. Minute Office heeft het recht om de diensten uit te voeren, ter beoordeling van de onderneming. In artikel 7:404, 7:407 en 7:409 wordt dit expliciet uitgesloten.
 3. Alleen wanneer schriftelijk overeengekomen geldt de afgesproken termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt deze als een indicatieve termijn.
 4. Minute Office is geoorloofd tot het opsplitsen van de overeengekomen dienst in meerdere fasen, waarbij iedere fase afzonderlijk gefactureerd kan worden.

 

 

Artikel 5 - Betaling 

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum voldaan te zijn. Deze termijn geldt als verzuimtermijn.
 2. Uitsluitend betalingen op een van de bankrekeningen van de opdrachtnemer zoals weergegeven op de factuur worden geaccepteerd als rechtsgeldige betalingen. Een contante betaling voldoet niet als betaling van de factuur.
 3. Als betaling niet binnen de in artikel 3.1 en 3.2 genoemde termijn door opdrachtnemer is ontvangen is opdrachtgever in verzuim en zijn alle facturen ineens opeisbaar.

 

 

Artikel 6 - Beëindiging  

 1. De facturen die voor ontbinding in rekening zijn gebracht door Minute Office in relatie tot de geleverde diensten, blijven volledig verschuldigd en zijn direct op het moment van ontbinding opeisbaar.
 2. Nadat de Opdrachtgever de verkoopovereenkomst van Opdrachtnemer heeft ondertekend is er geen mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.

 

 

Artikel 7 – Beperking aansprakelijkheid 

 1. Minute Office kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirect schade of gevolgschade. Dit heeft betrekking op winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.
 2. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Minute Office, is de aansprakelijkheid van Minute Office beperkt tot het honorarium van Minute Office voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

Artikel 8 - Eigendomsrechten 

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij de Opdrachtnemer berusten, blijven bij de Opdrachtnemer.
 2. Partijen zijn gehouden alle kennis, gegevens en informatie betreffende elkaar geheim te (doen) houden, voor zover deze kennis, informatie en gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.
 3. De geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens de duur van de overeenkomst als na beëindiging daarvan, om welke reden dan ook.© 2021 MINUTE Office, All rights reserved.